Splitsingstekening

Op een splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten nauwkeurig aangegeven. De grenzen van privé- en gemeenschappelijk bezit worden vastgelegd.
De indexnummers (1, 2, 3, …) geven de (hoeveelheid) appartementsrechten aan.
De splitsingstekening maakt onderdeel uit van de akte van splitsing in appartementsrechten (art 5:109 Burgerlijk Wetboek).
Daarom moet bij een splitsing in appartementsrechten de tekening mee worden ingeschreven.
De splitsingsakte wordt opgesteld door een notaris die de splitsingstekening indient bij het Kadaster ter goedkeuring en registratie.

  1. De opdrachtgever levert stukken of (splitsings) tekeningen aan of wij vragen blauwdrukken en digitale gegevens aan bij de gemeente en het kadaster. Dit vormt de basis voor de splitsingstekening.
  2. U ontvangt een concepttekening.
  3. U controleert de tekening, indexnummers en begrenzingen van de ruimten.
  4. De tekening wordt definitief uitgewerkt en aan u in.PDF formaat gestuurd. De notaris dient de tekening samen met de akte in.

Wat er precies nodig is, is per gemeente verschillend. Bij een bouwkundige splitsing is een bouwkundige tekening in de meeste gevallen noodzakelijk. Op de tekening is het gebouw in de staat voor de splitsing en na de splitsing daarna getekend.