BOUWTEKENINGEN

Voorafgaand aan uw bouwplan wordt gestart met het inventariseren van de bestaande situatie.
Dit kan gaan om een nieuw kavel maar ook op basis van blauwdrukken uit een bouwarchief.
Met de bestaande situatie als basis wordt het ontwerp uitgewerkt voor een bouwaanvraag, verkooptekening of een nieuwe indeling.
Met behulp van digitale laserapparatuur worden nauwkeurige metingen verricht die samen met archieftekeningen en de gemaakte foto’s worden gebruikt om de bestaande situatie uit te werken in een CAD programma.

VO fase (Voorlopig Ontwerp / schetsontwerp)

Met tekeningen in hoofdlijnen van de gevel, doorsneden, contouren, een maquette of een 3D-presentatie wordt globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien.
De te gebruiken materialen worden aangegeven en er wordt een globale kostenraming gemaakt.
Dit schetsmatige ontwerp mag natuurlijk zeer kritisch worden beoordeeld door de opdrachtgever.

 

(Definitief Ontwerp)

In deze fase wordt het voorlopig ontwerp (VO) verder uitgewerkt.
Alle met u besproken wijzigingen worden erin verwerkt.
Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien en alles heeft nu een definitief karakter.
Alle constructieve onderdelen worden gedimensioneerd en hun positie in het gebouw wordt op tekening vastgelegd.
Op basis van het DO worden de wettelijk verplichte berekeningen uitgevoerd over onder meer daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatie.

Na het indienen van alle producten en gegevens voor de aanvraag van de bouwvergunning start de bouwvoorbereiding. Deze fase wordt ook wel de bestekfase genoemd. In deze fase worden tekeningen gemaakt die de aannemer gebruikt om de bouwkosten te bepalen. Hier worden de kosten bedoeld die de aannemer moet maken om het bouwproject te realiseren. De tekeningen die gemaakt worden in deze fase maken deel uit van de contractstukken wanneer de opdracht gegund wordt aan de aannemer. Als basis voor de bouwvoorbereiding gebruiken we de tekeningen van de bouwaanvraag. De tekeningen worden aangevuld met gegevens die voor de uitvoering van belang zijn. Vaak worden de bestektekeningen of bouwvoorbereidingstekeningen door de aannemer gebruikt om het gebouw mee te bouwen. Bij grotere verbouwingen en nieuwbouwprojecten is het echter noodzakelijk om werktekeningen te laten maken.

 

Na het sluiten van een contract met de aannemer kan de volgende fase van het bouwproces van start gaan. Wanneer de aannemer start met bouwen begint de uitvoeringsfase. Om een gebouw te kunnen bouwen heeft de aannemer werktekeningen nodig. Bij kleinere verbouwingen worden de bouwvoorbereidingstekeningen vaak gebruikt als werktekeningen. De aannemer maakt zelf ook de nodige werktekeningen zoals bijvoorbeeld de legplannen van de vloeren en de dakplaten. Een bouwkundig bureau maakt in deze fase vaak nog de matenplannen en extra details. Matenplannen zijn tekeningen van de plattegronden op een grote schaal waarop veel maatvoering staat. Op de plannen ziet de aannemer precies waar de bouwelementen zoals wanden en kozijnen moeten komen te staan. Vaak vraagt de aannemer in deze fase nog om extra details van het werk, zodat de uitvoering met zo min mogelijk problemen doorlopen wordt.

Een bouwtekening is een technische tekening van een bouwwerk of gebouw.
Er bestaan verschillende soorten bouwtekeningen, zoals:

 • ontwerptekeningen
 • bestektekeningen
 • werktekeningen
 • detailtekeningen
 • constructietekeningen
 • installatietekeningen.

In de rechter onderhoek van de bouwtekening bevindt zich een stempel of onder hoek.

 • projectnaam; omschrijving van wat er op tekening staat:
 • plattegrond;
 • gevel;
 • doorsnede;
 • herkomst van de tekening (bureau, bedrijf, instelling);
 • het tekening nummer;
 • projectnummer;
 • de schaal;
 • formaat van de tekening;
 • naam of initialen van de tekenaar;
 • de datum;
 • de status:
  • concept; 
  • ter goedkeuring;
  • voorlopig;
  • definitief;
 • de fase:
  • voorlopig ontwerp (VO);
  • definitief ontwerp (DO);
  • vergunningsaanvraag;
  • bestek;
  • werktekening;
  • revisie;

 • De situatietekening is voorzien van een noord pijl
 • De situatietekening heeft een schaal van 1:1000 of groter
 • De plattegronden van gebouwen met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 hebben een schaal van 1: 100 of meer.
 • De plattegronden van gebouwen met een brutovloeroppervlakte van 10.000 m2 of meer, hebben een schaal van 1:200 of meer

VO fase (Voorlopig Ontwerp / schetsontwerp)

Met tekeningen in hoofdlijnen van de gevel, doorsneden, contouren, een maquette of een 3D-presentatie wordt globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien.
De te gebruiken materialen worden aangegeven en er wordt een globale kostenraming gemaakt.
Dit schetsmatige ontwerp mag natuurlijk zeer kritisch worden beoordeeld door de opdrachtgever.